ព្រះពុទ្ធដីការ Vs. សង្ឃដីការ

មនុស្សភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់ពាក្យ “ពុទ្ធដីការ” និង “សង្ឃដីការ” មិនបានត្រឹមត្រូវ។
»សង្ឃដីការ= សំដីរបស់ព្រះសង្ឃ ឧ. សម្តេចសង្ឃរាជ ជួន ណាតបានមានសង្ឃដីការថាអក្សរសាស្រ្តខ្មែរមានឬសគុណជ្រៅជ្រះ។
»ពុទ្ធដីការ= សំដីរបស់ព្រះពុទ្ធ ឧ. ព្រះពុទ្ធបានមានពុទ្ធដីការថា “អត្តាហិ អត្តនោនាថោ”។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s